โรงเรียนดนตรีพันเพลง
 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก  

 

(pic) 200933_66769.gifบุคลากรโรงเรียนดนตรีพันเพลง

................................................

 

อาจารย์ณรงค์ศักดิ์   แย้มสุวรรณ 

เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 47103040091617

เลขประจำตัวครู (สช.) 1-24-40-0156 

 การศึกษา ภาควิชาสารัตถศึกษา (ดนตรี)

 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้รับใบอนุญาต

*ควบคุมการสอนวิชาดนตรีไทยปฎิบัติ

 

********** 

 

 

อาจารย์ผาณิต  แย้มสุวรรณ

เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 48109000836186

เลขประจำตัวครู (สช.) 1-24-48-0021     การศึกษา ศศ.บ.ภาษาไทย,ปกศ.วิชาชีพครู,ปกศ.ดนตรีและนาฏศิลป์

ครูใหญ่   /  ผู้จัดการ

*ควบคุมการสอนวิชานาฏศิลป์ไทย

 

********** 

 

 

อาจารย์วุฒิชัย   จรุงกลิ่น

เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 48109000838651

เลขประจำตัวครู (สช.) 1-24-40-50-0067 

 

การศึกษา ภาควิชาสารัตถศึกษา(ดนตรี)

คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

*ควบคุมการสอนวิชาดนตรีไทยปฎิบัติประเภทเครื่องสาย

 

 ***********

  Online: 2 Visits: 417,934 Today: 7 PageView/Month: 730