โรงเรียนดนตรีพันเพลง
 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก  
 
(pic) 200933_66769.gif

๑.รับสมัคร นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

  ๑.๑ ผู้สมัครต้องมีอายุ ๕ ปีขึ้นไป

  ๑.๒ ไม่จำกัดเพศ

 ๑.๓ ไม่ต้องมีพื้นฐานมาก่อน หรือมีพื้นฐานมาบ้างแล้ว

  ๑.๔ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพที่จะเรียน    

 ๒.หลักฐานการรับสมัคร

  ๒.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด  1 นิ้วครึ่ง  จำนวน ๒ รูป

๓.วิชาที่สอน 

๓.๑ วิชาดนตรีไทยปฏฺบัติ  ได้แก่  ระนาดเอก  ระนาดทุ้ม    ขิมสาย  จะเข้  ซอด้วง  ซออู้  ขลุ่ย

๓.๒วิชานาฏศิลป์ไทย ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานเป็นต้นไป

๔.หลักสูตร

๔.๑ หลักสูตรของโรงเรียนได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ๖. ระดับชั้นเรียน ยุวศิลปินระดับ ๑  - ๔

๔.๑ สอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ประกอบอาชีพได้

๕. เวลาเรียน 

ติดต่อสอบถามได้ที่โรงเรียนหรือโทร.๐๘-๑๗๐๑-๘๖๖๒ / ๐-๒๘๘๒-๘๔๓๓

๖.วันหยุด 

๖.๑ หยุดในวันที่ตรงกับเทศกาลหรือวันสำคัญต่างๆที่ทางราชการกำหนด

๗.การทดสอบ

.๑ มีเวลาเรียนทั้งหมดต้องไม่ต่ำกว่า ๘๐% ของเวลาเรียนทั้งหมด

๘.การออกใบประกาศนียบัตร

๘.๑ เมื่อผู้เรียนได้ผ่านการทดสอบจากงานแสดงต่างๆที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น

๘.๒ เมื่อผู้เรียนได้ผ่านการทดสอบจากงานแสดงต่างๆ  ที่ทางโรงเรียนได้รับเชิญให้ไปแสดง

 

 

 ๙.การแต่งกาย

  ๙.๑ แต่งกายสุภาพชนทั่วไป  

 

เพิ่มเติมสำหรับรอบเรียนของผู้ใหญ่

  *ทางโรงเรียนดนตรีพันเพลงได้เปิดรอบผู้ใหญ่ที่สนใจและต้องการความเป็นส่วนตัวในการเรียนดนตรีไทย  โดยได้จัดรอบไว้วันธรรมดาทุกวัน จันทร์ถึงศุกร์  ในช่วงเวลา 9.00น.ถึง 12.00น. เรียนรอบละ 1 ชั่วโมง แล้วแต่จะสะดวกเวลาไหน ไม่ต้องนำเครื่องดนตรีมาเอง  (สอบถามเพิ่มเติม โทร 08-1701-8662 ทุกวัน)


 

 

....

 


                                             
 


Online: 4 Visits: 417,936 Today: 9 PageView/Month: 732